Valgkomité

Valgkomité

Generalforsamlingen i KNIF velger en valgkomité bestående av tre medlemmer for ett år. Ingen kan sitte i valgkomitéen mer enn to år sammenhengende. Forslag til ny valgkomité legges frem for generalforsamlingen av valgkomitéen selv.  

Valgkomitéen for 2018-2019 består av:

 • Johanna Lundereng, daglig leder, Metodistkirken Norge (leder av valgkomitéen)
 • Arvid Ludvigsen, administrasjonsleder, DELK
 • Marianne Uri Øverland, direktør, IKO Kirkelig Pedagogisk Senter

Retningslinjer

1. Valgkomitéen skal overfor generalforsamlingen foreslå valg av:

 • Styreleder for ett år av gangen
 • Fire styremedlemmer, for to år om gangen
 i turnus
 • 1. og 2. varamedlem, for ett år av gangen

2. I sin innstilling til generalforsamlingen skal valgkomitéen søke en sammensetning av styret som ivaretar:

 • Tilstrekkelig og relevant kompetanse
 • Kjønnsbalanse
 • Geografisk spredning
 • Kontinuitet i styret
 • At brede aksjonærinteresser blir representert

3. Generalforsamlingens beslutninger er ikke begrenset til å ligge innenfor valgkomitéens forslag. Valgkomitéen forespør sittende styremedlemmer som er på valg om de ønsker gjenvalg eller ikke.

3. Valgkomitéen skal foreslå honorar for styremedlemmer og varamedlemmer

4. Valgkomitéen oversender sin innstilling til styret senest fire uker før generalforsamlingen

5. Valgkomitéen består av tre medlemmer som velges for tre år av gangen. Det velges ett nytt medlem hvert år. Generalforsamlingen kan supplere/erstatte komitémedlemmer etter behov

6. Styret innstiller medlemmer til valgkomiteen overfor generalforsamlingen

Kontakt KNIF

Kontakt KNIF
23 10 37 30