Vedtekter i KNIF

Vedtekter i KNIF

§ 1 Hva er KNIF AS?

 • Selskapets foretaksnavn er KNIF AS. 
KNIF AS har sitt hovedkontor i Oslo kommune
 • Det er en forutsetning for å være aksjonær i KNIF at aksjonæren har et apostolisk trosgrunnlag. Aksjonærene omfatter norske kirker, trossamfunn, organisasjoner, menighet, institusjoner m.v. Fysiske personer kan ikke være aksjonærer
 • Navnet KNIF står for Kristen-Norges interessefellesskap

§2 Målsetting og arbeidsområder

 • KNIF AS har som virksomhetsområde å være et felles, strategisk innkjøpssamarbeid som forhandler og inngår innkjøpsavtaler i ulike markeder på vegne av aktører i Kristen-Norge og frivillig sektor som helhet, og annen virksomhet som har naturlig tilknytning til dette
 • KNIF AS kan eie aksjer i andre selskaper eller 
andre kapitalplasseringer når dette er innenfor selskapets formål

§3 Generalforsamling

 • Styret innkaller til generalforsamling med minst to ukers varsel
 • Forslag om vedtektsendringer skal meldes skriftlig til styret senest 7 dager før fristen for innkalling til generalforsamlingen sammen med et forslag til beslutning eller en begrunnelse for at spørsmålet settes på dagsorden
 • Dokumentene som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen gjøres tilgjengelig på selskapet internettside

§4 Generalforsamlingens oppgaver

 • Generalforsamlingen skal velge:
  Styreleder
  Fire styremedlemmer, to år om gangen i turnus
  1. og 2. varamedlem, for ett år av gangen
  Valgkomité på tre medlemmer for neste 
generalforsamling, samt fastsette retningslinjer for denne   

  En skal bestrebe seg på å oppnå minimum 40 % av hvert kjønn

§ 5 Styret

 • KNIF AS ledes av et styre på seks medlemmer, derav ett som er valgt av og blant de ansatte. 
I tillegg møter 1. varamedlem fast i styret
 • Styrets leder og et styremedlem tegner gyldig signatur i fellesskap

§ 6 Aksjekapital

 • Selskapets aksjekapital er NOK 1000 000,- fordelt på 100 000 000 aksjer hver pålydende NOK 0,01

§7 Overdragelse av aksjer    

 • Eierskifte til aksjer krever skriftlig samtykke fra styret i henhold til reglene i aksjeloven. Øvrige aksjonærer har forkjøpsrett
 • Forkjøpsretten gjelder ikke ved overdragelse av aksjer til selskap som overdrageren, eller overdrageren sammen med andre aksjonærer i KNIF AS, har bestemmende innflytelse over.

§8 Maks eierandel

 • Ingen eier kan ha en eierandel på mer enn 15 %


Kontakt Knif Innkjøp

Fridtjof Leif Gillebo
404 05 996