Vedtekter i KNIF AS

Vedtekter i KNIF AS

§ 1 Hva er KNIF AS?

 • Selskapets foretaksnavn er KNIF AS. 
KNIF AS har sitt hovedkontor i Oslo kommune
 • Det er en forutsetning for å være aksjonær i KNIF at aksjonæren har et apostolisk trosgrunnlag. Aksjonærene omfatter norske kirker, trossamfunn, organisasjoner, menighet, institusjoner m.v. Fysiske personer kan ikke være aksjonærer
 • Navnet KNIF står for Kristen-Norges interessefellesskap

§2 Målsetting og arbeidsområder

 • KNIF AS har som virksomhetsområde å være et felles, strategisk innkjøpssamarbeid som forhandler og inngår innkjøpsavtaler i ulike markeder på vegne av aktører i Kristen-Norge og frivillig sektor som helhet, og annen virksomhet som har naturlig tilknytning til dette.
 • KNIF AS kan eie aksjer i andre selskaper eller 
andre kapitalplasseringer når dette er innenfor selskapets formål

§3 Generalforsamling

 • Styret innkaller til generalforsamling med minst to ukers varsel
 • Forslag om vedtektsendringer skal meldes skriftlig til styret senest syv dager før fristen for innkalling til generalforsamlingen sammen med et forslag til beslutning eller en begrunnelse for at spørsmålet settes på dagsorden
 • Dokumentene som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen gjøres tilgjengelig på selskapet internettside

§4 Generalforsamlingens oppgaver

 • Generalforsamlingen skal velge:
  Styreleder
  Fire styremedlemmer, to år om gangen i turnus
  1. og 2. varamedlem, for ett år av gangen
 • Valgkomité på tre medlemmer for neste 
generalforsamling, samt fastsette retningslinjer for denne    
 • En skal bestrebe seg på å oppnå minimum 40 prosent av hvert kjønn

§ 5 Styret

 • KNIF AS ledes av et styre på seks medlemmer, derav ett som er valgt av og blant de ansatte. 
I tillegg møter 1. varamedlem fast i styret.
 • Styrets leder og et styremedlem tegner gyldig signatur i fellesskap

§ 6 Aksjekapital

 • Selskapets aksjekapital er NOK 1000 000,- fordelt på 100 000 000 aksjer hver pålydende NOK 0,01

§7 Overdragelse av aksjer    

 • Eierskifte til aksjer krever skriftlig samtykke fra styret i henhold til reglene i aksjeloven. Øvrige aksjonærer har forkjøpsrett
 • Forkjøpsretten gjelder ikke ved overdragelse av aksjer til selskap som overdrageren, eller overdrageren sammen med andre aksjonærer i KNIF AS, har bestemmende innflytelse over.

§8 Maks eierandel

 • Ingen eier kan ha en eierandel på mer enn 15 prosent


Kontakt Knif Innkjøp

Fridtjof Leif Gillebo
404 05 996