Momskompensasjon

Momskompensasjon

​1. januar 2010 trådte ordningen for momskompensasjon for frivillige organisasjoner i kraft. Ordningen skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester etter enkelte fradrag. Formålet med endringen er å fremme frivillig aktivitet. Det kreves ikke rapport om bruk av midlene.

Ordningen forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Nærmere bestemmelser om ordningen fastsettes av Kulturdepartementet. Lotterinemda er klageorgan for ordningen. Trykk her for mer informasjon om momskompensasjonsordningen.

Frivillighetsregisteret

Målgruppen for ordningen er frivillige organisasjoner som  innfrir vilkårene for registrering i Frivillighetsregisteret. Trykk her for mer informasjon om Frivillighetsregisteret.

Hvem kan motta momskompensasjon?

I 2013 mottok nærmere 18 000 foreninger om lag 940 millioner kroner. I 2014 ble ordningen økt til 1,2 mrd kroner. Både sentralledd, regionalledd og lokalledd samt enkeltstående organisasjoner mottar midler.

Det ble gjort noen justeringer i forskriften i 2013. Blant annet er det gitt lettelser knyttet til bruk av statsautorisert eller registrert revisor og krav til oppbevaring av dokumentasjon. Minstegrensen for å søke kompensasjon er også redusert.

Husk innleveringsfristen for momskompensasjon

1. september var søknadsfristen for fjorårets regnskapsår. Trykk her for mer informasjon om momskompensasjon.​

Kontakt Knif Samfunn

Kåre Rønningen
404 05 980

Kontakt Frivillighet Norge

post@frivillighetnorge.no
21 56 76 50