Slik skriver du en god årsberetning
Foto: Priscillia du Preez, Unsplash

Slik skriver du en god årsberetning

Kalenderen viser at det går mot vår, og det betyr arbeid med årsberetningen hvis du har en regnskapspliktig virksomhet. Her får du tips til hvordan du kan skrive om likestilling og diskriminering.

Publisert: 28.02.2022 - Oppdatert: 02.03.2022

Styrets rapport til årsmøtet

En årsmelding er styrets rapport til årsmøtet som sier hva som har skjedd i organisasjonen det siste året. Hvis du har en regnskapspliktig virksomhet, skal årsberetningen inneholde temaer som økonomi, administrasjon, styrearbeid og aktiviteter. I tillegg til dette, er likestilling og diskriminering tema du må merke deg. Selv om du har en virksomhet som ikke er pliktig å rapportere på forhold rundt likestilling og diskriminering, kan det likevel være nyttig å ha en oversikt over hvordan du og dere jobber med dette. Her får du noen gode tips til hvordan du kan skrive om temaene i din årsberetning.

Forskrift om likestilling for tros- og livssynssamfunn

Tros- og livssynssamfunn som skal levere årsberetning og årsregnskap må rapportere på likestilling og diskriminering. I Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) §7 står det at (årsrapporten) skal i tillegg redegjøre for tilstand og tiltak når det gjelder kjønnslikestilling i virksomheten i samsvar med likestillings- og diskrimineringsloven § 26 a, og for eventuell forskjellsbehandling når det gjelder tilgang til aktiviteter, styrende organer, verv og stillinger. 

For at dette arbeidet ikke skal bli overveldende, kan det være en god start å se på diskrimineringsgrunnlagene. Hvordan gjør dere det innen de enkelte områdene?

 • Kjønn
 • Graviditet og permisjon ved fødsel eller adopsjon
 • Omsorgsoppgaver
 • Etnisitet
 • Religion og livssyn
 • Funksjonsnedsettelse
 • Seksuell orientering
 • Kjønnsidentitet
 • Kjønnsuttrykk
 • Alder

Forslag til setninger du kan bruke for å beskrive tilstand og tiltak

 • Kjønnsbalansen er ivaretatt ved at vi har ___kvinner og ___menn i lederskapet og ___kvinner og ___menn i styret.
 • Vi har en ungdomsrepresentant som møter ledelsen fast hver måned for å prate om ungdomsarbeidet og for å sikre at arbeidet med likestilling og inkludering også følges godt opp der.
 • Ansatte i foreldrepermisjon inviteres til sosiale samlinger og stabsmøter med valgfritt oppmøte. Det gjelder både kortere og lengre permisjoner, og «mammaperm» og «pappaperm».
 • Vi har arrangert temakvelder for ungdommene hvor rådgivere har snakket om ___ og ___. Oppmøtet var større enn en vanlig ungdomskveld, og vi kommer derfor til å fortsette med det.  
 • Trossamfunnet stiller generelle etiske krav og livsstilskrav til personer som skal inneha lederverv og ansettelser. Ettersom trossamfunnet utfra sin lære kun anerkjenner ulikekjønnede ekteskap, innebærer det at personer som lever i likekjønnede ekteskap ikke kan ha verv eller ansettelse i trossamfunnet.

Videre sier paragrafen at tilsynsmyndigheten kan i tillegg kreve rapportering om særskilte forhold. Det betyr at du kan få spørsmål om å svare mer utfyllende. Dersom dere for eksempel har noen begrensninger eller forskjellbehandling knyttet til trossamfunnets læregrunnlag, kan det være et av punkt som dere kan bli bedt om å utdype. Det kan være kursopplegg hvor kun mannlige medlemmer kan delta, nærfellesskapsgrupper som ikke åpner opp for homofilt samboende eller praktiserende.

Likestilling også i Regnskapsloven

Dersom du skal sende årsregnskapet til Brønnøysundregisteret, har også Lov om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) paragrafer som omhandler likestilling og mangfold. Disse kan også være til hjelp når man skriver årsberetning.

I § 3-3b. Redegjørelse om foretaksstyring* står det en beskrivelse av foretakets retningslinjer for likestilling og mangfold med hensyn til for eksempel alder, kjønn og utdannings- og yrkesbakgrunn for sammensetning av styre, ledelses- og kontrollorganer og deres eventuelle underutvalg. Mål for retningslinjene, hvordan de har blitt gjennomført og virkningen av dem i rapporteringsperioden skal opplyses. Hvis foretaket ikke har slike retningslinjer, skal dette begrunnes.

*Foretaksstyring er en styrings- og kontrollprosess, som inkluderer eierstyring, selskapsledelse, risikostyring, internkontroll, særlig oppfølging av regnskapsrapporteringen og revisor.

Her kan man bruke samme fremgangsmåte som nevnt tidligere fra trossamfunnsloven.

Gjør det personlig!

Et siste tips er å gjør årsberetningen mer personlig. Har du en organisasjon som vokser - både økonomisk og menneskelig? Fortell om det. Skriv om formålet deres og i hvilken grad dere oppfyller det. Dersom målet er å samle inn penger til gatebarn på Filippinene, hvor mange barn har dere hjulpet med mat og husly i år? Hvor mange møter fast på bønnemøter og gudstjenester? Har dere fått flere faste givere? Er dere en internatskole som for første gang har fått elever fra alle landets fylker?

Fortell om dette, og vis gjerne med kakediagrammer eller grafer som du finner i verktøy som Microsoft Excel og PowerPoint. På den måten blir det enklere å lese, og kanskje inspirerer du noen til å engasjere seg enda mer i neste års aktiviteter?

Lykke til med det viktige arbeidet dere gjør.

Trenger du råd eller hjelp med regnskap eller årsberetning? Våre rådgivere har spisskompetanse og erfaring med å hjelpe kirker, menigheter, frivillige og ideelle organisasjoner med akkurat dette. 

 

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Jeg ønsker å bli kontaktet

Har du spørsmål eller ønsker du å vite mer om våre løsninger og avklare hvorvidt vi kan bistå? Send inn skjemaet for en uforpliktende prat og vi kontakter deg!

Ja takk, jeg vil gjerne motta: