HRP
Foto: HRP

HRP

Innkjøpsavtale på prosjektledertjenester

Eiendomsdrift Rådgivning Teknisk entreprenør

Om avtalen

HRP er en landsdekkende leverandør av prosjektledelse (senior og junior), byggeledelse, utredning og analyse, rådgiving, arkitekttjenester og sikkerhetsrådgiving.

Fordeler med HRP

Svært konkurransedyktige konsulentpriser

Landsdekkende

Solid, anerkjent og et innovasjonskraftig firma

Bli kontaktet av HRP

Vil du ha en uforpliktende prat om hvordan HRP kan hjelpe din virksomhet? Send inn kontaktskjemaet, og så hører du fra oss.

Kontakt meg nå

HRP kan levere følgende tjenester:

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø-koordinator for prosjekteringsfasen (SHA-KP)

Arbeidstilsynet setter krav til at Byggherren skal sette krav til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) og integrere dette i prosjektet.

Det er en selvfølge at koordinatoren har den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert arbeidsmiljølovgivningen. SHA-KP skal i tillegg ha praktisk erfaring fra bygge- eller anleggsarbeid. En SHA-KP bør komme inn så tidlig som mulig i prosjektet. Gjerne allerede i planleggingsfasen.

Teknisk byggeledelse

HRP AS har landets største miljø innen byggeledelse for tekniske fag. Alle HRP sine tekniske byggeledere har relevant fagteknisk utdanning og praktisk utførelseserfaring innenfor sitt fagområde; og har følgelig den erfaring som er nødvendig for å bistå byggherre i oppfølging av sine byggeprosjekter. De tekniske byggeledere består av ressurser med erfaring innenfor fagene elektro, automasjon, rør og ventilasjon.

Målet til den tekniske byggelederen er å redusere kostnadsmessige byggefeil som kan påvirke både sikkerhetskritiske funksjoner, samt driftskostnadene og kvaliteten til byggverket.

Ansvarlig for integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB)

ITB-ansvarlig sitter alltid i BH sin prosjektorganisasjon og bør være med så tidlig som mulig i prosjektet. Den ansvarlig bidrar da gjerne med å definere mål og forventninger til ITB leveransen i tidligfase i tillegg til om prosjektet krever en RITB.

Rådgiver for integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (RITB)

En rådgivende ITB (RITB) er personen som skal ivareta og sikre de krav som settes av ITB-ansvarlig i prosjektet blir gjennomført og fulgt opp i prosjekteringsfasen iht. NS3935 – 2019. Rollen kan enten være hos BH eller TE, avhengig av entrepriseform. ITBR skal delta aktivt i prosjekteringsgruppen og er sidestilt med PGL.

Det er viktig å poengtere at ikke alle prosjektere er av størrelse eller behov som trenger egen RITB, i disse tilfellene kan de andre ITB-rollene ivareta rollen. Dette må da klart komme frem i et avklaringsmøte med kunde.

Energiledelse

HRP sine energiledere leder prosessen med å energieffektivisere og effektregulere ett eller flere bygg for en eiendomsforvalter, og påser at brukeren av bygningsmassen utnytter funksjonene energioptimalt. Energilederne har praktisk erfaring fra ulike prosjekter som er kombinert med høyere utdanning innen teknisk relaterte fag. Dette gjør HRP's energiledere godt egnet til å se synergier mellom tekniske installasjoner og brukerens adferd, samt sammenhengen mellom tiltak og praksis. HRP har ingen spesielle bindinger til bestemte produkter eller leverandører, noe som gjør de mer habil enn de fleste andre aktører i dagens marked. Energilederens faglige kunnskap om energioptimalisering, effektregulering, ytelser, løsninger, krav og forskrifter gjør at forhold relatert til energi og effekt får særlig fokus.

BREEAM-AP

BREEAM er verdens eldste og Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygg- og eiendomsbransjen. Formålet med BREEAM er å motivere til bærekraftig design og bygging fra tidligfase til overlevert bygg i 9 ulike kategorier. Bygg kan sertifiseres som nybygg og i drift. Det er en grundig og systematisert metodikk for å jobbe med bærekraft i bygg, fra solceller til sykkelparkering til biomangfold utomhus. Gevinstene ved BREEAM er at bygget sertifiseres etter en manual som setter like krav til alle prosjekt, etter hvilke emner man velger å oppnå. Det gir en trygghet og tydelighet i at prosjektet har tatt et grønt valg.

BREEAM-revisor

HRP kan tilby alle roller som kreves og kan veilede hele prosessen. BREEAM-AP er prosjektets lisensierte forvalter av sertifiseringen og skal samordne prosjektgruppen og sørge for at alle ytelser og prosesser er i samsvar. AP sender prosjektgruppens dokumentasjon til revisor som reviderer dokumentasjonen og gjør avklaringer. Revisor er en obligatorisk rolle i BREEAM-prosjekt.

HRP sine BREEAM revisor har lang erfaring med BREEAM. Revisoren er den personen som til slutt godkjenner emner, og vil være den parten som prosjektet sender sin dokumentasjon til.

Miljørådgiver

I mange byggeprosjekt er det etter hvert et større og større behov for å samle og lede arbeidet med miljø og bærekraft. Med høyere kompleksitet og ambisjonsnivå vil det være mer fordelaktig og effektivt å arbeide med dette fra tidlig fase på en samlet måte. Der kan en miljørådgiver bistå med å koordinere arbeidet i et miljøprogram og en miljøoppfølgingsplan.

Klimarådgiver

Det er et stadig større fokus på bygg med lave klimagassutslipp. En klimarådgiver vil kunne beregne utslipp fra et bygg over livsløpet (livsløpsvurdering, LCA). Det vil si at utslipp fra produksjon av materialer, til dets energibruk i drift og til riving vil bli tatt med. Tidligfasevurderinger kan gjøres for å vurdere ulike oppbygninger eller bæresystem, eller vurdere tomtevalget med tanke på transport i drift. Dette blir et lovkrav sommeren 2023 og HRP vil kunne svare ut dette lovkravet.

Rådgiver eiendomsforvaltning

HRP sine rådgivere innen eiendomsforvaltning har fagbakgrunn som jordskiftekandidater/master i eiendomsfag og jurister. De besitter kompetanse innen relevante juridiske, økonomiske, planfaglige og eiendomsfaglige emner og analyse av komplekse eiendomsrelaterte situasjoner. Rådgiverne har erfaring som prosjektledere, med ansvar for hele prosessen fra planlegging til gjennomføring av grunnerverv; forhandlinger, utarbeidelse av kontraktsdokumenter, avtaleinngåelse, oppmålingsforretninger, tinglysning av skjøte, pengeheftelser og bruksretter.

Rådgiver eiendomsledelse og -utvikling

HRP sine rådgivere har erfaring fra ledelse av store eiendomsenheter i både privat og offentlig sektor, og fagbakgrunn som sivilingeniører, økonomer og jurister. De har omfattende erfaring med utvikling og forvaltning av eiendom samt planlegging og gjennomføring av prosjekter. De har bred virksomhets- og ledererfaring på både strategisk, taktisk og operativt nivå. De besitter kompetanse innen bla. virksomhetsstyring, omstillingsprosesser, eierstyring av store prosjektporteføljer, byutviklingsprosesser, sikkerhet og beredskap, miljø/bærekraft, nye arbeidsformer og teknologi.

De besitter bred kunnskap om utvikling av nye byområder, inkl. kommunale behov, etablering av byutviklingsprogram, utbyggingsrekkefølger, etablering av utbyggingsavtaler. De har erfaring innen både eiendomsforvaltning, eiendomsdrift, vedlikehold og utvikling av bygg, samt strukturering og styring av store prosjektporteføljer.

Sikkerhetsrådgiving - informasjons- og cybersikkerhet

Ledere innen offentlig og privat sektor må være klar over at cyberkriminalitet stadig er i utvikling, og at de angrepene som treffer kan ha store konsekvenser for samfunnet. Et cyberangrep er også utfordrerne for omdømmet til virksomheten som blir utsatt for angrep. Kunder og brukere må stole på at deres personopplysninger blir i varetatt, samt at virksomheten leverer etter forventing. Dette gjelder både kommuner, direktorater og private selskaper.

HRP er en samarbeidspartner og rådgiver inn i deres digitaliseringsarbeid. De sørger for at virksomheten er moden nok til å gjøre gode valg innen digitalisering, som både er kostnadseffektive og sikre. Turbodigitalisering skal ikke gå på akkord med sikkerhet.

Sikkerhetsrådgiving - fysisk og elektronisk sikring

Teknologien i elektroniske sikringstiltak er i stadig utvikling og beveger seg mer og mer mot avanserte integrerte systemer som ofte også benytter seg av skyløsninger. Forventningene til fysisk sikring dreies mer mot mot estetisk pene og integrerte sikringstiltak, som samtidig skal ha tilfredsstillende sikringsnivå. Det stilles derfor store krav til god kunnskap om produkter og leverandørmarkedet, samtidig som det også er svært viktig å starte planlegging og prosjektering av fysiske- og elektroniske sikringstiltak så tidlig som mulig i prosjekter.

Fysiske sikringstiltak er tiltak som har som i hovedsak har til hensikt å forsinke, stanse eller avskrekke en inntrenger. Som fysisk sikring regnes som regel dørmiljø, vinduer og glass, gjerder, porter, bommer, kjøretøysperrer og pullerter.

Fysisk sikring bør planlegges, prosjekteres og dimensjoneres på grunnlag av en sikringsrisikovurdering gjort for virksomheten og det spesifikke prosjektet.

Sikkerhetsrådgiving - helhetlig beredskapsstyring

Beredskap betyr enkelt sagt å være beredt. En organisasjon som jobber aktivt for å redusere risikoen for uønskede hendelser og er forberedt på å håndtere disse når de inntreffer har høy grad av beredskap og vil være robust ovenfor uønskede hendelser.

Arbeidet med beredskap blir aldri ferdig og foregår kontinuerlig for å gjenspeile endringer i trussel– og risikobildet eller endringer i organisasjonen og beredskapsressursene. Oppdateringer bør som minimum gjennomføres en gang hvert år. HRP har rådgivere med lang akademisk utdannelse og operativ erfaring som sikkerhetsledere i noen av Norges største statlige og private selskaper.

Droneinspeksjon og datafangst

HRP leverer tjenester gjennom bruk av moderne digitale verktøy. Vi leverer alle typer tjenester innenfor datafangst, digitalisering og visualisering av data av for videre prosjektering, prosjektutvikling eller prosjektadministrasjon. All aktivitet tilknyttet bruk av UAS (drone) gjennomføres gjennom droneoperatør HRP AS med eget operatørnummer.

Sjekk ut produktspekteret på HRP sin nettside.

HRP

Kontakt Knif Innkjøp

Kåre Rønningen, Knif Innkjøp

Kåre Rønningen, Knif Innkjøp

Kommunikasjonssjef
40 40 59 80 Epost ikon ronningen@knif.no
Rune Kufaas, HRP

Rune Kufaas, HRP

901 73 461 Epost ikon kufrun@hrpas.no