Feriepenger – hvilke regler gjelder?
Foto: Unsplash/Vidar Nordli Mathisen

Feriepenger – hvilke regler gjelder?

Få svar på de 10 mest vanligste spørsmålene vi mottar rundt feriepenger og utbetalinger, av Marit R. Tveit, Statsautorisert regnskapsfører og fagrådgiver i Knif Regnskap.

Regler rundt feriepenger og utbetalinger

Marit Tveit

Marit Tveit

Fagrådgiver lønn | Statsautorisert regnskapsfører

De 10 mest vanligste spørsmålene vi mottar rundt feriepenger og utbetalinger

Hva er feriepenger?

Feriepenger erstatter lønn for de dagene du har ferie. Det blir ikke utbetalt lønn og feriepenger for den samme dagen.

Feriepengene blir beregnet ut fra hvor mye du tjente året før du tar ut ferie. Årets feriepenger blir beregnet ut fra det du tjente i 2023.

Minstesats for feriepenger er 10,2%, da har du krav på fire uker og en dag ferie. Mange arbeidsgivere har i avtalen med de ansatte fem uker ferie, da skal det beregnes 12% feriepenger av fjorårets lønn.

Når får man feriepenger?

Du har krav på å få utbetalt siste lønningsdag før ferien, eller senest en uke før ferien starter.

Av praktiske og administrative årsaker velger mange arbeidsgivere å utbetale feriepenger samlet til alle ansatte i juni.

Hvordan beregnes feriepenger for nyansatte?

Hvis en ansatt ikke har jobbet hele året før slik at den ansatte ikke har tjent opp nok feriepenger til å dekke alle dagene med ferie, kan den ansatte velge å ikke ta ut alle feriedagene.

Eksempel:
En ansatt var student januar til juni i 2023 og begynte i jobb 1. september dette året. Si at årslønn er 480.000 - for fire måneder har du da tjent 160.000. 12% feriepenger utgjør da 19.200. En normal dagslønn er 480.000/260 dager = 1.846.

260 dager er 5 dager *52 uker, og er vanlig brukt i utregninger av daglønn for en arbeidsdag.

Feriedager som da har feriepenger for er 19200/1846 = 10 feriedager med feriepenger.
I et slikt tilfelle kan den ansatte velge å kun ha 10 feriedager i 2024.

Eksempel 2:
En ansatt som har tjent opp feriepenger hos en annen arbeidsgiver, har ikke adgang til å redusere feriedagene sine. Da skal feriepengene hos tidligere arbeidsgiver dekke feriedagene den ansatte har hos den nye arbeidsgiveren. Det er viktig å gi beskjed om dette til din leder før lønnsutbetaling av feriepenger, slik at du får beregnet rett lønn med en gang.

Hvis man deler opp ferien, kan utbetalingen av feriepenger også deles opp?

Ja, feriepenger kan deles opp etter når en tar ut ferie. Det er av praktiske og administrative grunner at feriepenger normalt blir utbetalt samlet og i en måned. Avtal med arbeidsgiver hvis du ønsker å få utbetalt deler av feriepenger ved ferie tidligere på året.

Har det noe å si for utbetaling av feriepenger at man har vært sykmeldt en periode i løpet av året?

Arbeidsgivere kan ha ulike ordninger rundt sykepenger, så sjekk med din arbeidsgiver hvilken ordning som gjelder for deg.

De to mest vanlige ordningene er:

1. Arbeidsgiver utbetaler lønn i sykepengeperioden. Du får feriepenger som vanlig også på den lønnen du har fått mens du var syk.

2. Arbeidsgiver utbetaler ikke sykepenger, men du får disse direkte fra NAV. Beregningsgrunnlaget for feriepengene dine fra arbeidsgiver blir redusert siden du ikke har fått lønn for den perioden du har vært syk. NAV utbetaler 10,2% feriepenger på sykepenger i slutten av mai året etter du har vært syk. Det er kun de 48 første dagene du er syk som det blir beregnet feriepenger på fra NAV.

Utbetales feriepenger som en del av sluttoppgjør når man slutter i en jobb?

Du har krav på å få utbetalt feriepenger når du slutter. Likevel er det en del arbeidsgivere som legger til rette for at du kan vente med å få disse utbetalt til året etter. Årsaken til dette er at feriepenger inngår i skattepliktig lønn selv om det ikke trekkes skatt ved utbetaling. For feriepengene som du har tjent opp for inneværende år, må arbeidsgiver trekke skatt ved utbetaling.

En annen årsak kan være at den ansatte ønsker å vente med utbetalingen for ikke å bruke opp feriepengene før neste års ferie, siden han da ikke får fullt opp med feriepenger fra den nye arbeidsgiveren.

Er det forskjell på feriepenger om man har fastlønn eller timelønn?

For ansatte som har en fast månedslønn blir det gjort en “avregning” ved utbetaling, men får utbetalt lønn i de månedene ferien tas ut. Avregningen gjøres fordi fem uker utgjør 25 arbeidsdager. En vanlig måned er det mellom 20 og 23 arbeidsdager, og vi regner derfor et gjennomsnitt i året og kommer da til at det er 21,67 arbeidsdager som dekkes av en vanlig månedslønn.

Når en vanlig månedslønn dekker 21,67 dager og vi har 25 dager ferie, har vi mer enn en måned med ferie. Der for vil en lønnslipp for juni se ut som dette

Månedslønn - 21,67 dager 40.000
Trekk for ferie 25 dager - 46.146
Brutto lønn før feriepenger - 6.146 (trekk lønn, som reduserer feriepengeutbetalingen)

Om du ønsker å sjekke cirka hvor mye du vil få i feriepenger av arbeidsgiver, se på årsoppgaven du har mottatt. Så tar du feriepengegrunnlaget og ganger med 10 %. Da tar du også hensynet til trekket som gjøres i lønn, forutsatt at du ikke har endret lønn vesentlig fra foregående år.

For timelønnede så blir utbetaling av lønn gjort etterskuddsvis. Utbetaling av lønnen skjer måneden etter at den ansatte har jobbet. Siden feriepengene blir utbetalt i juni, så vil de ansatte få både lønn for mai og feriepenger i juni, mens de får lite eller ingen lønn måneden etter de tar ut ferie, for eksempel i august.

Hvor mange feriedager har en ansatt i 60% stilling ved 5 ukers ferie?

Det er to måter å regne dette på. Hvilken måte som er enklest kommer også an på om den ansatte jobber 100 % 3 dager i uken eller 60% hver dag mandag–fredag.

1. Ansatte som jobber hele dager.
For disse ansatte kan en regne om 25 arbeidsdager som gjelder ansatte i 100 % og gange med stillingsprosenten. I dette tilfellet 25*60 % = 15 feriedager. Det er fortsatt 5 uker for den ansatte som kun jobber 3 dager i uka.

2. Ansatte som fordeler jobben på 5 dager i uken blir i utgangspunktet likt med en heltidsansatt. Men hvis det jobbes ulikt antall timer hver dag, kan det være hensiktsmessig å regne om feriedagene til ferietimer for å ha oversikt. 25 feriedager er 187,5 timer ved 7,5 timersdager. En med 60% stilling kan ta ut 187,5*60% timer = 112,5 ferietimer.

Det er ulike benevnelse på dager, for eksempel feriedager og virkedager – hva er forskjellen?

Antall virkedager ved 4 uker og 1 dag er likt med antall arbeidsdager ferie ved 5 uker ferie.
Derfor er det viktig å være klar over hvilken type dager det er snakk om når en skal telle feriedager.
Ferieloven har et minstekrav til feriedager som er 4 uker og 1 dag. Dager i ferieloven er et begrep som heter virkedager, og dette er ukedagene mandag til lørdag. I et år er det 6 virkedager * 52 uker = 312 dager i et år, og 26 virkedager i en måned.

På denne tellemåten har en ansatt 25 virkedager ferie som et minstekrav (6 virkedager * 4 uker + 1 virkedag).

Mange arbeidsgivere har byttet praksis og teller ferie i arbeidsdager: Dette er hver mandag til fredag. I et år er det 5 dager * 52 uker = 260 arbeidsdager i året. Og at det er 21,67 arbeidsdager i en gjennomsnittlig måned. På denne tellemåten har vi 5*5 dager ferie = 25 arbeidsdager.

Antall feriedager ved 5 ukers ferie regnet med virkedager (6 ukedager) blir 30 feriedager (6 virkedager x 5 uker).

Om du er i tvil hva som gjelder hos deg, sjekk med arbeidsgiver hvilken type dager/ telling din arbeidsgiver benytter.

Er Feriepenger skattepliktig inntekt?

Ja, feriepenger er skattepliktig inntekt. De inngår i skattepliktig inntekt på skattemeldingen, sammen med all annen inntekt fra arbeidsgivere.

Det er kun når de utbetales ifm. med årets ferie, skatteetaten har gitt fritak for skattetrekk.

Det er ikke gitt fritak for skattetrekk for feriepenger for ekstra uke for arbeidstakere over 60 år.

Har du andre spørsmål rundt feriepenger og lønn? Kontakt oss gjerne

Våre lønns rådgivere står klare til å bistå deg og kan hjelpe deg med det du har behov for.

Regnskap og lønn

Vi gir deg moderne og effektive løsninger, kontinuerlig tilgang på ferske styringstall og rapportering etter norsk-, ideell og kommunal standard/KOSTRA.

Les mer

Jeg ønsker å bli kontaktet

Vil du vite mer om våre løsninger for regnskap og lønn, og avklare hvorvidt vi kan bistå? Send inn skjemaet for en uforpliktende prat og vi kontakter deg!

Ja takk, jeg vil gjerne motta: